Missie en Visie

De Macina Foundation is voornemens om onderwijskundige hulp te verlenen aan kinderen in o.a. Kokrobite, een dorp in de regio van Accra. Dit doet de Macina Foundation voor alle kinderen, ongeacht hun religie of culturele achtergrond. De foundation wil hen beschermen tegen de gevaren van het straatleven en hen ondersteunen d.m.v. onderwijs, zodat ze kunnen participeren in de samenleving en de verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst kunnen nemen.

De stichting streeft ernaar kinderen een plek te bieden waar zij zich geaccepteerd voelen, geïnspireerd worden en een computeropleiding kunnen volgen gedurende een korte of langere tijd. De Macina computerschool biedt kansen aan kinderen om onafhankelijker te worden door het ontwikkelen van hun eigen kracht en zelfredzaamheid.

Een belangrijk uitgangspunt in de missie van de Macina Foundation betreft het bevorderen van duurzaamheid, o.a. door de computerschool te stimuleren om een groot (lokaal) netwerk op te bouwen en op den duur onafhankelijk en zelfvoorzienend te worden. Dit doet de Macina Foundation door ‘ownership’ op lokaal niveau te versterken en door structurele (financiële) hulp vanuit Nederland in de toekomst te verminderen. Zo worden onze partners in Ghana ondersteund bij hun plannen om inkomsten te genereren op lokaal niveau.

Visie

Een van de belangrijkste ‘Rechten van het Kind’ vormt het recht op onderwijs. Veel kinderen in Ghana zijn echter verstoken van dit essentiële recht als gevolg van armoede en/of de dood van hun ouders. De Macina Foundation beschouwt het verdedigen van dit recht op onderwijs als belangrijkste uitgangspunt bij het realiseren van haar doelen.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die dit recht op onderwijs bemoeilijken of verhinderen. Zo is werkloosheid van ouders een van de belangrijkste oorzaken van armoede en schooluitval van kinderen. Naast werkeloosheid kan de dood van een kostwinner binnen het gezin een grote klap betekenen voor de ontwikkeling van kinderen en hun familie. Behalve deze interne problemen zijn kinderen uit arme huishoudens vaak extra kwetsbaar voor externe bedreigingen, zoals prostitutie, drugsdeal en criminaliteit. 

Onderwijs kan, als interveniërende factor, een positieve impact hebben op de sociaaleconomische omstandigheden van kinderen en hun ouders. Indien er één kind in de familie is die kan lezen en schrijven en met een computer om kan gaan, dan betekent dit een grote stap voorwaarts voor het hele gezin: dat kind krijgt immers toegang tot informatie die anders mogelijk onbereikbaar bleef.

STEUN ONS!
Wilt u ons steunen? Doneer dan op rekening nummer NL94TRIO0254659624